Friday, April 15, 2016

Những tấm hình 27 năm về trước

Đoàn 72 đầy tháng cháu Minh Hằng 1989 Nam Californa nhà hàng Phi Đoàn 227
Lê Hoàng, Lương Lập, Hương Nguyễn, NT Nguyễn Phan Tựu, Phạm Hòa, Rinh Nguyễn và NT Trần Trung Ginh

 Đại Úy Phan Túc trong Đại Hội 2 NKT Stanton California

Đại Hội 1 NKT Houston Texas 1989

No comments:

Post a Comment