Sunday, April 10, 2016

Vũ Duy RVN Ambassador at Nauy

 Hình cháu Vũ Duy, là một chiến sĩ xuất sắc nhất từ sinh hoạt chúng ta tại Bergen Nauy.
Nay cháu gia nhập quân đội tác chiến tại Nauy

No comments:

Post a Comment